Privacybeleid

Algemeen

Wanneer u een bestelling doet, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met dscrowns.nl of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) dscrowns.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte NAW-gegevens vastgelegd en verwerkt. dscrowns.nl vindt het meer dan belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. dscrowns.nl houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door dscrowns.nl worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van dscrowns.nl of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van dscrowns.nl;
Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan dscrowns.nl op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
Om te voldoen aan de op dscrowns.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van dscrowns.nl. Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende dscrowns.nl producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere dscrowns.nl producten en/of diensten.

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar info@dscrowns.nl of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e- mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot dscrowns.nl behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door dscrowns.nl worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat dscrowns.nl op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. dscrowns.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan dscrowns.nl uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw commercial inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die dscrowns.nl ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal dscrowns.nl uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Voor het achteraf betalen maken wij gebruik van diverse betaalmogelijkheden waarbij wij voor aanvullende voorwaarden graag verwijzen naar de voorwaarden van de betalingsprovider.

Cookies 

Bij gebruik van de digitale diensten van dscrowns.nl kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Echter dient u deze zelf te accepteren bij bezoek aan onze website.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een digitale dienst van dscrowns.nl terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.
Voor digitale diensten van dscrowns.nl waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat dscrowns.nl de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens

dscrowns.nl respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van dscrowns.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van dscrowns.nl, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. dscrowns.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

dscrowns.nl is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan dscrowns.nl.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking:

  • het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
  • een wettelijke verplichting na te komen; – om redenen van algemeen belang, of
  • voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen 

is vereist;
conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover

  • u de juistheid van de gegevens ontkent;
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
  • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
  • tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor. Heeft u nog vragen, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons colofon.

Wijziging van deze Privacy Verklaring

dscrowns.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd en herzien op 08-12-2022.